Algemene voorwaarden van ‘Check Claudia’ gevestigd en kantoorhoudende te Zaandam

Inleiding

Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Check Claudia. Check Claudia is een dienstverlenend bedrijf in organisatie en ondersteuning voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.
Check Claudia draagt zorg voor de voorbereiding, verloop, uitvoering en nazorg van partijen. Check Claudia werkt op basis van een overeenkomst van opdracht.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Check Claudia: Opdrachtnemer
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Check Claudia.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Check Claudia en Opdrachtgever tot het verrichten van de werkzaamheden.
4. Werkzaamheden: het verrichten van diensten in zakelijke en particuliere ondersteuning.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Opdrachtnemer en op iedere overeenkomst alsmede op de daaruit voortvloeiende diensten van welke
aard dan ook, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. De Opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst in te stemmen.
3. Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging aan Opdrachtgever tot het verstrekken van een opdracht.
4. Opdrachtnemer is niet gebonden aan algemene voorwaarden van Opdrachtgever.
5. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Duur en totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst van opdracht komt tot stand na het ondertekenen van de overeenkomst van opdracht welke wordt gevolgd door een schriftelijke opdrachtbevestiging.
2. De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
i) óf voor een vaste periode;
ii) óf voor een bepaalbare periode;
iii) óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
c. De overeenkomst van opdracht vangt aan op de in de in de overeenkomst van opdracht genoemde datum en eindigt op de dag waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd.
d. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

4. In de overeenkomst van opdracht wordt, indien de overeenkomst voor bepaalde tijd zal zijn, de duur van de diensten, de wijze waarop deze door Opdrachtnemer worden uitgevoerd en het daarvoor door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde honorarium opgenomen.

Artikel 4. Honorarium, (reis)kosten

1. Opdrachtnemer hanteert een tarief voor de door haar verrichtte werkzaamheden welke is vastgelegd in de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
1a. Opdrachtnemer hanteert een dagtarief waarbij zij inclusief reisuren maximaal 10 uren op een dag werkt. Indien werkzaamheden van langer dan 10 uren (achtereenvolgend) door Opdrachtgever worden gevraagd, zal na afloop van de uren onder het dagtarief, op deze overige uren het uurtarief worden toegepast. In dat geval is lid 3 van toepassing op deze overige uren.
3. Indien Opdrachtnemer niet op basis van het dagtarief werkt, betaalt Opdrachtgever te allen tijde het gevraagde aantal uren, met een minimum van 4 (vier) uren.
4. Indien Opdrachtnemer reiskosten maakt brengt Opdrachtnemer € 0,30 per kilometer in rekening bij Opdrachtgever.
5. Indien Opdrachtnemer langer dan 12 (twaalf) uren op een dag dient te werken, of indien Opdrachtnemer verder dan 100 km dient te reizen, dan vergoedt Opdrachtgever de kosten van een overnachting aan Opdrachtnemer.
6. De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde kosten bestaan uit de werkelijk gedraaide uren van Opdrachtnemer.

Artikel 4a Werktijden en rusttijden

a. De werktijden en de rusttijden van Opdrachtnemer zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van Opdrachtnemer voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet erop toe dat Opdrachtnemer de rechtens toegestane werktijden niet overschrijdt. Dit met dien verstande dat Opdrachtgever gerechtigd is om in overleg met Opdrachtnemer een afwijkend rooster op te stellen nadat zij dit met Opdrachtnemer is overeengekomen.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

1. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Opdrachtnemer werken voor Opdrachtgever bevrijdend.
2. Opdrachtgever dient facturen van Opdrachtnemer binnen 14 dagen te voldoen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige compensatie, korting of verrekening. De bevoegdheid van Opdrachtgever tot verrekening is niet uitgesloten indien Opdrachtgever een consument is.
3. Als Opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van
de betreffende factuur schriftelijk door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door Opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van
rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan Opdrachtnemer verschuldigd.
5. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Opdrachtnemer moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door Opdrachtgever, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van Opdrachtnemer, te berekenen over het te incasseren
bedrag, worden met een minimum van € 500,- vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.
5a. Indien Opdrachtgever een consument betreft worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend overeenkomstig de wijze zoals is bepaald in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

Artikel 6. Klachten

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst met Opdrachtgever uitvoeren met de grootste zorgvuldigheid.
2. Klachten over de wijze waarop Opdrachtnemer de overeenkomst met Opdrachtgever uitvoert dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week aan Opdrachtnemer te
worden gemeld.
3. Indien tijdig en correct wordt geklaagd, zal Opdrachtnemer het nodige verrichten teneinde alsnog naar behoren na te komen.
4. Door voldoening aan deze verplichting zal Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever volledig zijn gekweten en is zij niet tot enige verdere (schadevergoedings-) verplichting gehouden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Behoudens het met inachtneming van het in het vorige artikel bepaalde is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor alle mogelijke schade, die Opdrachtgever dan wel een derde mochten lijden als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer, noch op grond van de wet noch uit hoofde van de overeenkomst. Hieronder valt onder andere – doch niet uitsluitend – schade aan voertuigen, (mobiele) keukens en (on)roerende goederen betreffende de locatie waar Opdrachtnemer haar werkzaamheden verricht.
2. Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 20% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer te vrijwaren van eventuele vorderingen van derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door/door toedoen van Opdrachtnemer of derden.
4. De in leden 1 t/m 3 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Opdrachtnemer, of indien Opdrachtgever een consument is.
5. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van Opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Opdrachtnemer maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.
6. Indien Opdrachtgever in strijd met deze algemene voorwaarden handelt dan wel in gebreke is, komen alle daaruit voortvloeiende schaden, kosten en (fiscale) gevolgen, zulks in de ruimste zin des woords, volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer ter zake vrijwaren.

Artikel 8. Beëindiging en ontbinding

Beëindiging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst van opdracht opzeggen:
a. Wegens gewichtige redenen. Er moet dan sprake zijn van veranderingen in de omstandigheden die zo zwaar wegen dat de opdracht snel moet eindigen.
b. Als er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd en deze niet eindigt door volbrenging.

Ontbinding

2. Als Opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is Opdrachtnemer -naast hetgeen in de overeenkomst is bepaald- gerechtigd de
overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden, niet echter dan nadat Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren. Zo lang het verzuim voortduurt is Opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
3. Voorts is iedere partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
a. de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige)
surseance van betaling wordt verleend;
b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard;
c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
4. Bedragen die Opdrachtnemer voor de ontbinding aan Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan hem verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 9. Overmacht

1. In geval van overmacht van Opdrachtnemer zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.
2. Zodra zich bij Opdrachtnemer een overmachtstoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan Opdrachtgever.
3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie
en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming,
aardbeving en andere natuurrampen, alsmede enig tekort aan hulppersonen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte.
4. Als de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beeindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, aan Opdrachtnemer te betalen.
5. Behoudens het bepaalde in artikel 7 is Opdrachtnemer tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij Opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in lid 4 van dit artikel bedoeld.

Artikel 10. Persoonsgegevens van de Opdrachtnemer

a. Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van Opdrachtnemer, die voor en gedurende de terbeschikkingstelling kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken.
b. Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer op de hoogte brengen van eventueel van haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

Artikel 11. Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Het is Opdrachtgever niet toegestaan ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, te maken ten aanzien van Opdrachtnemer. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor de eventuele gevolgen van een door haar gemaakt ongeoorloofd onderscheid.

Artikel 12. Geschillen

1. Op de overeenkomst en deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de overeenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
3. Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer is gevestigd.